Quận Ngô Quyền: Triển khai nhiều giải pháp về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 – 2022
Ngày đăng 18/08/2021 | 10:17 | Lượt xem: 582

Ngày 13/8/2021, Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND của về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021 – 2022 của thành phố Hải Phòng tại Quận Ngô Quyền.

Mục tiêu là: phấn đấu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu theo Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021-2022 của thành phố; Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nộp được hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên khi thực hiện thủ tục hành chính; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thanh toán không dùng tiền mặt và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích; Cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4; tích hợp thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cán bộ, công chức phải thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tác phong thực hiện công vụ; giao tiếp với Hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên tinh thần "hỗ trợ - lắng nghe – thấu hiểu – thân thiện – nhiệt tình".

Để thực hiện mục tiêu trên, Uỷ ban nhân dân Quận đề ra các nhiệm vụ và giải pháp khắc phục để tăng điểm và vị trí xếp hạng các chỉ số bị giảm điểm năm 2020, cụ thể:

1. Chỉ số "Gia nhập thị trường":

- Bộ phận Một cửa cập nhật kịp thời, niêm yết đầy đủ, công khai mọi thủ tục đăng ký kinh doanh. Cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ thủ tục đăng ký kinh doanh; chủ động hướng dẫn Hộ kinh doanh/Hợp tác xã hoàn thiện hồ sơ đăng ký trước khi nộp nếu Hộ kinh doanh/Hợp tác xã có nhu cầu. Trường hợp hồ sơ đã nộp chưa hợp lệ, chủ động liên lạc với Hộ kinh doanh/Hợp tác xã để hướng dẫn chi tiết, không để Hộ kinh doanh phải bổ sung hồ sơ từ 02 lần trở lên; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, giảm thời gian cấp giấy đăng ký kinh doanh theo quy định từ 03 ngày xuống còn 2,5 ngày.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện xây dựng phần mềm đăng ký hộ kinh doanh khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai tại thành phố.

- Chi Cục thuế quận kịp thời hỗ trợ Hộ kinh doanh/Hợp tác xã sau khi được cấp giấy đăng ký kinh doanh triển khai đăng ký các dịch vụ cần thiết để thực hiện các thủ tục về thuế, hóa đơn theo quy định.

2. Chỉ số "Tiếp cận đất đai":

- Phòng Tài nguyên và Môi trường quận phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện công khai quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nhằm minh bạch hóa việc tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất, làm cơ sở cho việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Rà soát, thống kê và đề xuất thu hồi hoặc thu hồi đất (theo thẩm quyền) của các dự án không triển khai theo quy định của pháp luật.

- Trung tâm phát triển Quỹ đất quận đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án cũng như tạo nhiều quỹ đất sạch có sẵn để nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận.

3. Về chỉ số "Tính minh bạch":

- Công khai 100% thông tin, tài liệu (trừ tài liệu mật): Các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, các văn bản quy phạm pháp luật, các thủ tục hành chính, danh mục các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố.

- Cung cấp đầy đủ, nhanh chóng các thông tin về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, chính sách ưu đãi đầu tư, các thông tin khác có trách nhiệm phải cung cấp theo quy định pháp luật tới các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân khi họ có yêu cầu.

- Chủ động phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố đổi mới giao diện, tính năng, tiện ích Cổng thành phần của cơ quan; liên tục cập nhật các thông tin mới.

4. Về chỉ số "Chi phí thời gian":

- Thực hiện văn hóa công sở, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, văn minh, hiện đại.

- Tổ chức đào tạo, rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải quyết công việc, khả năng tự học hỏi, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục thực hiện nhiều mô hình hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp lập, hoàn thiện hồ sơ khi thực hiện các thủ tục hành chính, để tăng tỷ lệ người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu tiên và giảm tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung ở mức thấp nhất.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và thanh toán không dùng tiền mặt, giảm tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung ở mức thấp nhất và trả hồ sơ thông qua dịch vụ Bưu chính công ích.

5. Về chỉ số "Chi phí không chính thức":

- Thực hiện công khai, minh bạch trong lĩnh vực đấu thầu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

6. Về chỉ số "Cạnh tranh bình đẳng":

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các cơ quan tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để các doanh nghiệp nhận được sự bình đẳng như các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp FDI.

7. Về chỉ số "Tính năng động":

- Chú trọng giải quyết triệt để các kiến nghị, đặc biệt là các kiến nghị còn tồn đọng từ nhiều năm trước.

- Tiếp tục tổ chức đối thoại doanh nghiệp tại Ủy ban nhân dân quận định kỳ hàng tháng. Chủ động giải quyết kiến nghị ở cấp của mình, không đùn đẩy trách nhiệm sang ngành, đơn vị khác, nếu vượt cấp thì xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận để tiếp tục giải quyết. Thủ trưởng các cơ quan phải đồng hành và giải quyết đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp.

8. Về chỉ số "Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp": Thực hiện có hiệu quả về công tác đào tạo ngành nghề đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, đặc biệt về kế toán, tài chính, quản trị kinh doanh.

9. Về chỉ số "Đào tạo lao động":

- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn quận.

- Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ giới thiệu việc làm; khuyến khích các doanh nghiệp phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

10. Về chỉ số "Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự": Công an quận tăng cường đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tăng cường bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn.

Về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2021

Theo đánh giá năm 2020, điểm số DDCI của Quận Ngô Quyền đạt 7,34/10 điểm, xếp thứ 12/15 quận, huyện trên địa bàn thành phố, để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) cũng như điểm số và thứ hạng của quận năm 2021, yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc quận và Ủy ban nhân dân các phường bám sát Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2020; triển khai đánh giá DDCI năm 2021 của thành phố Hải Phòng để tiếp tục triển khai, phổ biến, nâng cao nhận thức về DDCI cho đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chỉ số DDCI của quận, nhất là các chỉ số còn đạt điểm số và thứ hạng thấp trong năm 2020./.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 100
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 23/10/2021 03:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1462
Tổng số truy cập: 18258275