Trang chủ

Ủy ban nhân dân Quận

Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế
Ngày đăng 01/09/2015 | 09:00 | Lượt xem: 1560

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp UBND quận quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận, UBND các phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách quận theo sự chỉ đạo của thành phố và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Lập dự toán thu ngân sách Nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách quận và tổng hợp dự toán ngân sách phường, phương án phân bổ ngân sách quận trình các cấp có thẩm quyền quyết định. Lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình UBND quận; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định;

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền phường, tài chính hợp tác xã, tài chính kinh tế tập thể và các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận. Giúp UBND quận kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tài sản công của các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận;

d) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước thực hiện cấp phát đầy đủ, kịp thời đúng chế độ, tiêu chuẩn cho đối tượng thụ hưởng ngân sách quận;

đ) Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do quận quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách phường; lập quyết toán thu, chi ngân sách quận; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn quận và quyết toán thu, chi ngân sách quận (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách quận và quyết toán thu, chi ngân sách phường) báo cáo UBND quận để trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn;

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt quyết toán đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND quận. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách quận quản lý;

e) Quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc quận quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND quận quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản Nhà nước;

f) Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

g) Quản lý giá theo quy định của UBND thành phố; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn;

h) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao;

i) Trình Chủ tịch UBND quận các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND quận; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND quận;

j) Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn quận;

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về tài chính, kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền;

l) Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn quận.

 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: 10 người.

Trong đó có: Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 07 công chức.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 51995
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 5
24
(Tự động cập nhật lúc 27/05/2020 11:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1497
Tổng số truy cập: 12537744