Trang chủ

Ủy ban nhân dân Quận

Phòng Tư pháp: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế
Ngày đăng 01/09/2015 | 09:01 | Lượt xem: 1533

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở; bồi thường Nhà nước và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND quận do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND quận chủ trì xây dựng;

- Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án Luật, Pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND quận và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

b) Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn;

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, công chức chuyên môn thuộc UBND phường;

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn với UBND quận và Sở Tư pháp.

c) Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Giúp UBND quận tự kiểm tra văn bản do UBND quận ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND phường thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND phường ban hành;

- Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND phường theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND quận quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

d) Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do UBND quận ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND phường, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận.

đ) Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật  sau khi được UBND quận phê duyệt;

- Làm Thường trực Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quận;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở  phường và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật.

e) Thẩm định dự thảo quy ước của Tổ Dân phố trước khi trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt.

f) Về chứng thực:

- Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc UBND phường trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài;

- Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.

g) Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch phường;

- Giúp UBND quận giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy định của pháp luật;

- Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật;

- Đề nghị UBND quận quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND phường cấp trái với quy định của pháp luật (trừ việc đăng ký kết hôn vi phạm về điều kiện đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình).

h) Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của UBND quận và hướng dẫn của Sở Tư pháp;

- Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

i) Giúp UBND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

k) Về bồi thường Nhà nước:

- Đề xuất, trình UBND quận xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các đơn vị do UBND quận trực tiếp quản lý và UBND phường theo quy định của pháp luật;

 - Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;

- Theo dõi, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp UBND phường có trách nhiệm bồi thường.

 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: 05 người

Trong đó có: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 03 công chức

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 51995
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 5
24
(Tự động cập nhật lúc 27/05/2020 12:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1452
Tổng số truy cập: 12538086