Trang chủ

Ủy ban nhân dân Quận

Phòng Nội vụ: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế
Ngày đăng 01/09/2015 | 09:02 | Lượt xem: 1573

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận

1. Chức năng:

Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ Nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; thanh niên.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu, giúp UBND quận xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức; phương án thành lập, củng cố, sáp nhập, giải thể của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận, UBND phường và các tổ chức phối hợp liên ngành quận theo quy định của pháp luật;

b) Chủ trì tham mưu, giúp UBND quận phân bổ chỉ tiêu biên chế hàng năm, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp. Giúp UBND quận tổng hợp chung việc thực hiện quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận, UBND phường;

c) Giúp UBND quận thực hiện công tác xây dựng chính quyền: tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật; thực hiện các thủ tục để Chủ tịch UBND quận phê chuẩn các chức danh lãnh đạo UBND phường và giúp UBND quận trình UBND thành phố phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

d) Tham mưu, giúp UBND quận xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của quận;

đ) Tham mưu, giúp UBND quận quản lý Nhà nước về hoạt động của các Tổ Dân phố trên địa bàn quận;

e) Giúp UBND quận trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, phường trên địa bàn quận;

f) Chủ trì tham mưu cho UBND quận trong việc tuyển dụng, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận;

g) Giúp UBND quận xây dựng chương trình, chủ trương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính và kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập có liên quan;

h) Giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn;

i) Thực hiện quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ;

j) Giúp UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà ước về tôn giáo theo phân cấp;

k) Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận. Tham mưu, đề xuất với UBND quận tổ chức phát động các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn quận. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận; xây dựng, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng quận theo quy định của pháp luật;

l) Tham mưu, giúp UBND quận quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.

 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: 08 người.

Trong đó có: Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 05 công chức

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 51995
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 5
24
(Tự động cập nhật lúc 27/05/2020 12:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1408
Tổng số truy cập: 12538160