Trang chủ

Ủy ban nhân dân Quận

Văn phòng: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế
Ngày đăng 01/09/2015 | 09:03 | Lượt xem: 1630

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận

1. Chức năng:

Tham mưu, tổng hợp giúp UBND quận tổ chức các hoạt động chung của UBND quận; tham mưu, giúp Chủ tịch UBND quận chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND quận và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND quận, Chủ tịch UBND quận.

 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu tổng hợp, giúp UBND quận:

- Xây dựng, quản lý chương trình công tác của UBND quận theo quy định của pháp luật;

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các phường thực hiện chương trình công tác của UBND quận, quy chế làm việc của UBND quận và công tác phối hợp, điều hành tác nghiệp giữa các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND phường trên các lĩnh vực theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp thường xuyên với cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các phường, các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình chuẩn bị và hoàn chỉnh các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình UBND quận xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

- Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo quan trọng theo chương trình công tác của UBND quận và các công việc khác do các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các phường, các cơ quan, tổ chức liên quan trình UBND quận;

- Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo theo sự phân công của UBND quận;

- Kiểm soát các văn bản của UBND quận đảm bảo thể thức;

- Kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của UBND, Chủ tịch UBND quận theo quy định của pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các phường, các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị nội dung, phục vụ phiên họp thường kỳ, bất thường, các cuộc họp và hội nghị chuyên đề khác của UBND quận, các cuộc họp của Chủ tịch UBND quận;

- Tổ chức các buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND quận. Phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị, ban, ngành và đoàn thể quần chúng; chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND quận;

- Phối hợp với Thanh tra quận trong công tác tiếp công dân giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại nơi tiếp công dân của UBND quận. Chuẩn bị tài liệu và bố trí lịch cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND quận tiếp công dân và giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Phụ trách và điều hành hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND Quận Ngô Quyền;

- Tổ chức công bố, truyền đạt các Quyết định, Chỉ thị, ý kiến chỉ đạo của UBND quận; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND quận phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó. Thừa lệnh Chủ tịch UBND quận ký các văn bản của Chủ tịch UBND quận khi được uỷ quyền.

b) Tham mưu tổng hợp, giúp Chủ tịch UBND quận:

- Xây dựng, trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt và đôn đốc thực hiện chương trình công tác năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần của Chủ tịch UBND quận, kiến nghị với Chủ tịch UBND quận những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo, điều hành các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND các phường, các cơ quan, tổ chức liên quan trong từng thời gian nhất định;

- Kiến nghị với Chủ tịch UBND quận giao các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND phường, các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng cơ chế, chính sách, các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật để trình cấp có thẩm quyền quyết định;

- Thẩm tra về trình tự, thủ tục chuẩn bị và có ý kiến đánh giá độc lập đối với các đề án, dự án, dự thảo văn bản, báo cáo theo chương trình công tác của Chủ tịch UBND quận và các công việc khác do các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND phường, các cơ quan, tổ chức liên quan trình Chủ tịch UBND quận;

- Chủ trì, phối hợp với các các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND phường, các cơ quan, tổ chức liên quan hoàn chỉnh nội dung, thủ tục, hồ sơ và dự thảo văn bản để trình Chủ tịch UBND quận xem xét, quyết định đối với những công việc thường xuyên khác;

- Chủ trì làm việc với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận mà các các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND phường còn có ý kiến khác nhau theo ủy quyền của Chủ tịch UBND quận;

- Chủ trì soạn thảo, biên tập hoặc chỉnh sửa lần cuối các dự thảo báo cáo các bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch UBND quận;

- Giúp Chủ tịch UBND quận chỉ đạo thực hiện các Quy chế Phối hợp công tác giữa UBND quận với các cơ quan của Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân quận;

- Giúp Chủ tịch UBND quận kiểm tra thực hiện những công việc thuộc thẩm quyền kiểm tra của Chủ tịch UBND quận đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND phường, các cơ quan, tổ chức liên quan để báo cáo và kiến nghị với Chủ tịch UBND quận các biện pháp cần thiết nhằm đôn đốc thực hiện và bảo đảm chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính;

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND phường, các cơ quan, tổ chức liên quan báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công; được yêu cầu cung cấp tài liệu, số liệu và văn bản liên quan để nắm tình hình, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND quận, Chủ tịch UBND quận.

c) Bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND quận:

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất với Chủ tịch UBND quận; thông tin để các Thành viên UBND quận, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập, UBND phường, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các cơ quan, tổ chức liên quan về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động của UBND quận, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND quận;

- Cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng của UBND quận, Chủ tịch UBND quận, những sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội nổi bật mà dư luận quan tâm theo quy định pháp luật và chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận;

- Thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của UBND quận theo quy định của pháp luật. Quản trị trang thông tin điện tử và cổng thông tin điện tử của UBND Quận Ngô Quyền.

- Giúp UBND, Chủ tịch UBND quận về việc xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước tại địa phương.

d) Quản lý và bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND quận, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận đúng quy định.

đ) Tổ chức việc phát hành và quản lý các văn bản của UBND quận, Chủ tịch UBND quận. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác quản trị hành chính của cơ quan UBND quận.

e) Đôn đốc các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc nội quy, nội vụ cơ quan.

f) Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, xây dựng phương án phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ của cơ quan UBND quận.

g) Tham mưu, giúp UBND quận về công tác dân tộc và ngoại vụ.

 

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế: 24 người.

Trong đó có: Chủ tịch UBND quận, 03 Phó Chủ tịch UBND quận, Chánh Văn phòng, 03 Phó Chánh Văn phòng và 16 công chức.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 51995
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 5
24
(Tự động cập nhật lúc 27/05/2020 12:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1457
Tổng số truy cập: 12537993