Trang chủ

Văn bản HĐND TP và quận

NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh thành phố năm 2017
Ngày đăng 21/12/2016 | 09:12 | Lượt xem: 486

(Nghị quyết số 154/2016/NQ-HĐND ngày 13-12-2016 của HĐND thành phố Hải Phòng)

HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, KHOÁ 15, KỲ HỌP THỨ 3

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22-6-2015;

Xét Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 1-12-2016 và Báo cáo số 291/BC-UBND ngày 1-12-2016 của UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016.

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn khó khăn, thách thức; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tăng cường phân cấp, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; các cấp, ngành, đơn vị và nhân dân thành phố đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn; kinh tế - xã hội thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật, ấn tượng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Kinh tế thành phố tăng trưởng cao, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11% so với cùng kỳ, cao nhất trong 5 năm gần đây, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước; hầu hết các ngành, lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ, như: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17,02%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 56.125 tỷ đồng, tăng 14,91%; tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 5,16 tỷ USD, tăng 19,57%; sản lượng hàng qua cảng 80 triệu tấn, tăng 17,2%; đón 5,96 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,02%. Tiếp tục đột phá về thu hút đầu tư trong và ngoài nước với nhiều dự án lớn, có sức lan tỏa. Thu hút vốn FDI đạt khoảng 2,9 tỷ USD, dẫn đầu cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 62.640,2 tỷ đồng, tăng 8,7%, trong đó thu nội địa đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 32%. Đã đổi mới chi ngân sách, trong đó, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả với mức hỗ trợ tăng cao so với trước. Tập trung chỉ đạo kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, cải tạo chung cư cũ xuống cấp, duy tu đường giao thông xuống cấp, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, hỗ trợ về nhà ở cho người có công; triển khai số hóa truyền hình mặt đất. Cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường, tập trung sắp xếp, kiện toàn cán bộ và bộ máy hành chính. Công tác đối ngoại đạt kết quả quan trọng. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ thành phố năm 2016.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 còn một số hạn chế:

Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 không đạt kế hoạch. Giải phóng mặt bằng một số dự án vẫn chậm tiến độ. Giải ngân vốn đầu tư công chậm. Còn tình trạng bỏ sót nguồn thu, trốn thuế; sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, nợ đọng thuế còn khá lớn.

Công tác quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển. Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập. Cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có vụ việc chưa dứt điểm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là tình trạng tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép trong xã hội. Giao thông được kiềm chế tai nạn nhưng tiềm ẩn nguy cơ, tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng. Một số vụ cháy lớn ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân.

Điều 2. Về chủ đề, mục tiêu, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và nhiệm vụ, giải pháp năm 2017.

1. Chủ đề năm 2017 của thành phố:

"Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước - Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh".

2. Mục tiêu tổng quát.

Đưa thành phố phát triển bứt phá với tốc độ cao hơn năm 2016. Trong năm 2017 phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm 2016 - 2020. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung cao cho quản lý thu, chi ngân sách và giải phóng mặt bằng. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý, phát triển đô thị, kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm công vụ; tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017.

a) Các chỉ tiêu kinh tế:    

(1) Tốc độ tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) tăng 12,5 - 13,0% so với năm 2016, trong đó: nhóm nông, lâm, thủy sản tăng 1,19 - 1,29%; nhóm công nghiệp, xây dựng tăng 15,23 - 16,18%; nhóm dịch vụ tăng 11,7 - 11,9%;

Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành): nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ tương ứng: 6,4% - 43,4% - 50,2%;

(2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 3.770 USD;

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17,5 - 18,5%;

(4) Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 1,35 - 1,46%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 0,23 - 0,30%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 4,22 - 4,40%.

(5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động đạt 64.600 tỷ đồng;

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 77.700,3 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 21.500,3 tỷ đồng, thu hải quan 51.600 tỷ đồng;

(7) Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt trên 92 triệu tấn;

(8) Kim ngạch xuất khẩu tăng            20 - 21%;

(9) Thu hút khách du lịch đạt khoảng 6,7 triệu lượt khách;

(10) Xây dựng nông thôn mới: toàn thành phố đạt bình quân 16 tiêu chí nông thôn mới theo Bộ chỉ tiêu quốc gia; phấn đấu có thêm 25 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí nông thôn mới.

(11) Tỷ trọng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) đóng góp tăng trưởng đạt 37%.

(12) Thu hút 2,4 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

b) Các chỉ tiêu xã hội:

(13) Tỷ lệ thất nghiệp thành thị ở mức 4%; tỷ lệ sử dụng thời gian làm việc của lao động nông thôn là 85%;

(14) Giải quyết việc làm cho khoảng 53.000 lượt người lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 32%; 

(15) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%;

(16) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 0,7%, đến cuối năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố còn 2,16%.

c) Các chỉ tiêu môi trường:

(17) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,9%;

(18) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt trên 97,5%; nông thôn đạt trên 87%;

(19) Tỷ lệ cơ sở khám, chữa bệnh xử lý chất thải y tế đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 89,5%;

(20) Tỷ lệ khu, cụm công nghiệp được thành lập theo quy định có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt trên 75%.

4. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

a) Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính phủ: số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó tập trung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp. Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ hàng tháng để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của các doanh nghiệp kịp thời và có hiệu quả cao.

Tập trung cao giải quyết các thủ tục đầu tư, có giải pháp quyết liệt tạo chuyển biến mạnh mẽ giải phóng và bàn giao mặt bằng kịp thời cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đang đầu tư trên địa bàn, như: Tập đoàn Sungroup, Vingroup, Himlam và cho các dự án chỉnh trang đô thị thành phố…; kiên quyết xử lý và thu hồi các dự án đầu tư chậm thực hiện theo quy định, có vi phạm, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh.

Tích cực triển khai các Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư, hợp đồng tín dụng đã được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 đạt kết quả cao. Tập trung cao chỉ đạo các dự án khởi công, chuẩn bị đầu tư năm 2017. Tăng cường xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước cho các dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, khách sạn, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Đẩy mạnh công tác vận động, thu hút vốn nước ngoài (ODA) cho các dự án: Cầu Nguyễn Trãi, Vũ Yên, Bệnh viện đa khoa Hải Phòng, Hệ thống thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn (giai đoạn 2). Tập trung cao cho thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) đối với các dự án phát triển hạ tầng giao thông, các lĩnh vực y tế, giáo dục… góp phần giảm áp lực chi đầu tư của ngân sách thành phố. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch.

b) Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Ngân sách nhà nước 2015, Luật Phí và lệ phí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế. Triển khai tốt các nghị quyết của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2017; về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tổ chống thất thu ngân sách. Tập trung chống thất thu, mở rộng số đơn vị nộp thuế. Thực hiện điều chỉnh, bổ sung các loại phí và lệ phí theo đúng quy định. Đẩy mạnh việc thu hồi, giảm tối đa nợ đọng thuế, định kỳ công khai nợ của doanh nghiệp có số nợ lớn, quá hạn kéo dài. Tăng cường quản lý việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn tài chính; xử lý nghiêm vi phạm về sử dụng hóa đơn. Rà soát tất cả các doanh nghiệp, dự án FDI, kịp thời hướng dẫn thực hiện nghiêm túc kê khai nộp thuế khi hết thời hạn ưu đãi thuế; xây dựng đề án chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI. Tích cực làm việc, vận động doanh nghiệp có trụ sở chính ngoài thành phố nhưng có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố nộp các khoản thuế tại Hải Phòng. Thực hiện tốt việc rà soát, luân phiên, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức ngành Thuế nhằm tạo đột phá trong thu thuế.  

Tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển và các vấn đề xã hội trong tổng chi ngân sách toàn thành phố. Đẩy mạnh triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với ban hành các tiêu chí giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, giảm áp lực cho ngân sách. Triệt để tiết kiệm chi; bố trí các dự án, nhiệm vụ chi gắn với khả năng cân đối nguồn; kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm cân đối thu chi theo dự toán được duyệt. Quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả các tài sản công, đầu tư công; không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản.

c) Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, các công trình trọng điểm; xây dựng nông thôn mới.

Hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, nhất là kết nối với cảng biển, hạ tầng đô thị: Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện, dự án phát triển hệ thống giao thông đô thị, cầu Hoàng Văn Thụ, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37, Quốc lộ 10, đường bộ ven biển (đoạn qua thành phố), bảo đảm phát triển Khu công nghiệp đóng tàu, cảng sông khu vực từ cửa sông Văn Úc đến cầu Khuể. Tập trung nguồn lực, kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành và bảo đảm đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm năm 2017 của thành phố (có phụ lục).

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2012 - 2016, định hướng đến năm 2020. Thực hiện tốt duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa công trình giao thông. Tăng cường quản lý nhà nước vận tải hành khách tuyến cố định, vận tải hành khách công cộng, kiểm soát tải trọng xe. Xây dựng, điều chỉnh, ban hành các phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Triển khai tốt Kế hoạch thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của HĐND thành phố khóa 15 về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020. Tập trung chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2017. Có cơ chế, chính sách khả thi để khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vào sản xuất nông nghiệp địa bàn nông thôn phát triển, vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản áp dụng công nghệ canh tác hiện đại và xây dựng các khu, cụm công nghiệp, chăn nuôi tập trung ở các huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới.

d) Tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh nền kinh tế thành phố.

Hoàn thành Đề án rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tổ chức triển khai có hiệu quả. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các Đề án điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố và ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt.

Tập trung phát triển dịch vụ cảng, vận tải biển, logistics, hàng không, tài chính - ngân hàng, thương mại, du lịch. Tăng cường xúc tiến thương mại, du lịch, mở rộng thị trường, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các vi phạm. Có giải pháp đột phá, quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng "nhái". Tập trung cao cho việc xây dựng thương hiệu du lịch Hải Phòng, Xây dựng kế hoạch, cơ chế hỗ trợ triển khai hệ thống thông tin du lịch toàn thành phố. Tập trung cao phát triển hạ tầng du lịch; tạo điều kiện thuận lợi để sớm khởi công dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại Đồ Sơn, Dự án du lịch sinh thái biển trên quần đảo Cát Bà. Phối hợp hiệu quả trong lập hồ sơ đề cử Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà trình UNESCO.

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là các dự án sản xuất lớn như: LG Electronics, LG Display. Tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư trong, ngoài nước vào sản xuất công nghiệp với công nghệ kỹ thuật mới, hiện đại, thân thiện môi trường.

Đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp. Thí điểm việc giải phóng mặt bằng và giao đất cho Dự án Vineco tại huyện Vĩnh Bảo để sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu trong năm, mỗi huyện triển khai 1 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, thân thiện với môi trường; củng cố và đẩy mạnh khai thác thủy sản theo mô hình tổ, đội. Tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của HĐND thành phố về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, thủy sản, kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập nông dân thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025. Tập trung thực hiện hỗ trợ nông hộ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thủy sản, sản xuất sạch, an toàn, năng suất, chất lượng cao; xây dựng thương hiệu nông phẩm đặc sản của các địa phương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

đ) Thực hiện tốt các chương trình phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Hoàn thành và triển khai Quy hoạch phát triển giáo dục - đào tạo thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục triển khai cụ thể về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các Trung tâm bồi dưỡng văn hóa. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển khoa học và công nghệ. Nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Chủ động đào tạo nguồn lao động có chất lượng cao để cung cấp cho các khu kinh tế, khu công nghiệp và các dự án đầu tư lớn, có ý nghĩa quan trọng.

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước trong năm 2017, đón Tết Nguyên đán 2017, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017 và kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng. Triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện "xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Xây dựng logo (biểu tượng) để quảng bá, giới thiệu hình ảnh thành phố. Lập Quy hoạch tổng thể khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Danh nhân văn hóa - Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thực hiện đặt tên, đổi tên đường phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố. Phát triển toàn diện các hoạt động văn hóa, chú trọng bảo đảm hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", có gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa nông thôn. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cơ sở, lễ khai mạc và thi đấu Đại hội thể dục thể thao thành phố lần thứ 8 năm 2017. Chuẩn bị tốt lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018 đạt kết quả cao nhất, tương xứng với vị thế thành phố.

Tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chủ động phòng, chống, khống chế hiệu quả dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Nâng cao y đức, thái độ phục vụ người bệnh. Quản lý chặt chẽ giá và chất lượng thuốc chữa bệnh . Triển khai đầu tư xây dựng: Bệnh viện Y học cổ truyền, Trung tâm cấp cứu 115 và đẩy nhanh tiến độ các công trình y tế đang triển khai. Chuẩn bị các nguồn nhân lực và điều kiện cần thiết để kịp thời đưa Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng đi vào hoạt động. Thực hiện tự chủ tài chính tại một số bệnh viện tuyến thành phố theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15-10-2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật y tế biển đảo.

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững. Xây dựng chuẩn nghèo đa chiều mới của thành phố. Chủ động nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội, hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thực hiện tốt các chính sách để nâng cao tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân; hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đối với đối tượng cận nghèo, nhiễm HIV/AIDS theo quy định. Triển khai Luật Trẻ em năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1-6-2017.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật; chủ động cung cấp thông tin, nhất là về tình hình kinh tế - xã hội thành phố, các cơ chế, chính sách mới, phương án giải phóng mặt bằng tái định cư. Đẩy mạnh tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

e) Tập trung cao xây dựng, phát triển quản lý đô thị; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tiếp tục thực hiện đầy đủ các tiêu chí của đô thị loại 1, chương trình phát triển đô thị, nhà ở đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố; các đồ án điều chỉnh quy hoạch thị trấn, thị tứ, quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị. Thực hiện nghiêm Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố. Tăng cường đầu tư, quản lý, phát triển đô thị mới và khu vực cải tạo phát triển đô thị. Quy hoạch, chỉnh trang lại các đường phố chính, các khu văn hóa, thể dục thể thao. Triển khai thực hiện quy hoạch nghĩa trang, xử lý rác thải, xử lý bãi rác thành phố và các quận, huyện.

Quy hoạch lại toàn bộ các chung cư, cải tạo chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư mất an toàn. Phấn đấu sớm khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm. Triển khai xây dựng Đề án phát triển đô thị thông minh; nâng cấp hệ thống thoát nước, cấp nước, điện chiếu sáng. Tăng cường quản lý chất lượng công trình; kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm vi phạm về xây dựng, trật tự đô thị.

 Chủ động thực hiện có hiệu quả các giải pháp trong Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố đến năm 2025, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các tài nguyên, nhất là đất đai, mặt nước, bãi triều, nguồn nước ngọt bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, tiết kiệm và cân bằng sinh thái.

Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, nhất là tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, các lưu vực sông, vùng ven biển, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng. Kiên quyết không chấp thuận đầu tư các dự án không bảo đảm tiêu chuẩn môi trường; xử lý nghiêm, mạnh tay các đơn vị gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện các biện pháp xử lý chất thải nông thôn, chất thải công nghiệp, chất thải độc hại và chất thải y tế. Đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp Tân Liên A, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm. Đầu tư xây dựng các trạm quan trắc môi trường. Giám sát, phòng ngừa ô nhiễm môi trường khu vực cảng biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường.

g) Bảo đảm hiệu quả cải cách hành chính, tư pháp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, công việc trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017. Tiếp tục triển khai Đề án chính quyền điện tử. Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các sở, ngành, thực hiện tinh giản biên chế theo đúng quy định. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá, thi tuyển công chức, viên chức gắn với nâng cao chất lượng công chức, viên chức. Duy trì vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh và đẩy mạnh, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp. Tăng cường kỷ luật, trách nhiệm công chức, công vụ.

Quán triệt, hướng dẫn thực hiện các Luật mới có hiệu lực từ năm 2017. Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật thành phố ban hành, bảo đảm phù hợp, khả thi và hiệu quả khi thực hiện. Kiểm soát thủ tục hành chính, rà soát, đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả thanh tra, tập trung các lĩnh vực: quản lý, sử dụng, khai thác đất đai, tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội thành phố. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, hạn chế các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

h) Bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, kiềm chế tội phạm, giảm các loại trọng án, giảm tội phạm, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh. Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về an ninh trật tự: quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Vận hành hiệu quả dự án "Xây dựng hệ thống quản lý dân cư" trên toàn thành phố. Thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời. Triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, giảm tối thiểu 5% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương trong năm 2017 so với năm 2016, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Thực hiện tốt phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Đầu tư kinh phí cho dự án cải tạo, nâng cấp căn cứ hậu phương số 1 Khu vực phòng thủ thành phố. Chỉ đạo quận Hồng Bàng, huyện An Dương, huyện Vĩnh Bảo diễn tập khu vực phòng thủ; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ năm 2017. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Nắm chắc tình hình liên quan đến bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt các thỏa thuận hợp tác, hữu nghị đã ký kết; ký lại các thỏa thuận hiệu quả đã hết hạn; ký kết với các đối tác mới. Tích cực chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt Hội nghị Hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh của Việt Nam và Vân Nam của Trung Quốc lần 8 tại Hải Phòng. Tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh thành phố. Thực hiện tốt công tác lãnh sự, bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Giao UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; định kỳ sơ kết việc thực hiện.

Giao Thường trực HĐND thành phố; các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND thành phố khóa 15, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 8-12-2016 và có hiệu lực từ ngày 25-12-2016.

 

CHỦ TỊCH Lê Văn Thành

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 51995
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 5
24
(Tự động cập nhật lúc 27/05/2020 11:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1513
Tổng số truy cập: 12537921