Trang chủ

Cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng
Ngày đăng 08/01/2017 | 02:47 | Lượt xem: 236

Ngày 28/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3331/2016/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố. Cụ thể là:

1. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố bao gồm 17 thủ tục hành chính, trong đó:

- Lĩnh vực kinh doanh bất động sản gồm 1 thủ tục hành chính;

- Lĩnh vực phát triển đô thị gồm 3 thủ tục hành chính;

- Lĩnh vực nhà ở và công sở gồm 7 thủ tục hành chính;

- Lĩnh vực quy hoạch xây dựng gồm 3 thủ tục hành chính;

- Lĩnh vực xây dựng gồm 3 thủ tục hành chính.

            2. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng bao gồm 17 thủ tục hành chính, trong đó:

            - Lĩnh vực xây dựng gồm 12 thủ tục hành chính;

            - Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm 1 thủ tục hành chính;

            - Lĩnh vực kinh doanh bất động sản gồm 2 thủ tục hành chính;

            - Lĩnh vực nhà ở và công sở gồm 2 thủ tục hành chính.

            3. Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện bao gồm 6 thủ tục hành chính, trong đó:

            - Lĩnh vực xây dựng gồm 3 thủ tục hành chính;

            - Lĩnh vực quy hoạch xây dựng gồm 3 thủ tục hành chính;

            Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nội dung công bố về thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố; thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố./.