Trang chủ

Cải cách hành chính

Phương Lạch Tray đăng ký NVQS, đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ
Ngày đăng 08/04/2019 | 10:57 | Lượt xem: 615

Căn cứ Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của chính phủ; Căn cứ hướng dẫn số 2015/HD-BCH; Kế hoạch số 2014/KH-BCH ngày 18/3/2019 của Ban chỉ huy quân sự Quận Ngô Quyền về việc tổ chức đăng ký NVQS cho công dân nam tuổi 17; Đăng ký phương tiện kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, nữ chuyên môn kỹ thuật, đăng ký dự bị, đăng ký công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ, ra soát thông kê công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020.

Ngày 07/4/2019 Phường Lạch Tray tổ chức đăng ký theo hướng dẫn và kế hoạch đã triển khai đến 9h số công dân đã ra đăng ký theo lệnh gọi của chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Quận Ngô Quyền đã đạt 100% chỉ tiêu với chất lượng cao.