Kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày đăng 03/02/2014 | 12:00 | Lượt xem: 258

Ngày 25/01/2014, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã Báo cáo Chính phủ kết quả PAR INDEX 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước  giai đoạn 2011 – 2020 , Bộ Nội vụ được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành và hướng dẫn triển khai thực hiện xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), đây là bộ công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, gồm: cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách hành chính công và hiện đại hoá nền hành chính.

Ngày 25/01/2014, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã Báo cáo Chính phủ kết quả PAR INDEX 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở tự đánh giá, chấm điểm của các Bộ và các tỉnh (đã được Bộ Nội vụ xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh) và kết quả điều tra Xã hội học, Bộ Nội vụ đã xây dựng Báo cáo chi tiết tổng hợp kết quả xác định PAR INDEX 2012 trong đó có phân tích sự biến động của các Chỉ số thành phần, những điểm mạnh, điểm yếu của từng Bộ, từng tỉnh trong việc triển khai cải cách hành chính trên từng lĩnh vực, tiêu chí.

Kết quả PAR INDEX 2012 của các Bộ được chia làm 4 nhóm: Tốt, Khá, Trung bình, Thấp.

Nhóm kết quả Tốt có Chỉ số trên 80% có 4 Bộ, trong đó Bộ Tư Pháp đứng đầu với PAR INDEX là 82.47%. Nhóm kết quả Khá đạt Chỉ số từ 76% đến 80% có 7 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nhóm kết quả Trung bình đạt Chỉ số từ 70% đến 75% có 4 Bộ, cơ quan ngang Bộ và nhóm kết quả Thấp có 4 Bộ,  Bộ Y tế đứng cuối với PAR INDEX là 64.78%

Kết quả PAR INDEX 2012 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cũng được chia 4 nhóm: Tốt, Khá, Trung bình, Thấp. Nhóm kết quả Tốt đạt Chỉ số trên 80% có 19 tỉnh, thành phố, thành phố Đà Nẵng đứng đầu với PAR INDEX là 87.14%. Nhóm kết quả Khá đạt Chỉ số từ 70% đến dưới 80% có 33 tỉnh, thành phố. Nhóm kết quả Trung bình đạt Chỉ số từ 67.68% đến dưới 70% có 05 tỉnh và nhóm kết quả Thấp đạt Chỉ số từ 62.58% đến dưới 67.68% gồm 06 tỉnh, Điện Biên thấp nhất với kết quả PAR INDEX 62.58% .

Báo cáo đánh giá việc triển khai xác định PAR INDEX về cơ bản theo đúng kế hoạch, chất lượng và tiến độ thời gian. PAR INDEX đã phản ánh khách quan, trung thực kết quả thực hiện cải cách hành chính của các Bộ, các tỉnh năm 2012 và là nguồn thông tin quan trọng giúp các Bộ, các tỉnh nhận biết được những mặt mạnh, yếu trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2012, từ đó có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong các năm tiếp theo.

Đây là lần đầu tiên triển khai đánh giá, xác định PAR INDEX nên các đơn vị triển khai còn thiếu kinh nghiệm, lúng túng trong xây dựng kế hoạch và thực hiện; cơ sở dữ liệu về các lĩnh vực cải cách hành chính còn thiếu, do vậy việc đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần gặp nhiều khó khăn; việc phối hợp giữa các cơ quan tham mưu cải cách hành chính và các cơ quan liên quan trong Bộ, tỉnh chưa chặt chẽ, thường xuyên ảnh hưởng tới công tác tổng hợp, thu thập số liệu; nguồn lực triển khai còn thiếu, nhất là công tác điều tra xã hội học, ảnh hưởng đến việc triển khai và tiến độ thời gian điều tra xã hội học; một số Bộ, tỉnh chưa quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, quyết liệt nên kết quả triển khai chậm so với quy định, báo cáo tự đánh giá, chấm điểm sơ sài, không đúng theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và thiếu các tài liệu kiểm chứng, do đó, Bộ Nội vụ phải yêu cầu bổ sung tài liệu và hoàn thiện lại báo báo, vì vậy ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thời gian.

Báo cáo nêu một số đề xuất, kiến nghị để bảo đảm việc triển khai PAR INDEX năm 2013 cũng như những năm tiếp theo:

Các Bộ, các tỉnh căn cứ vào PAR INDEX 2012 có giải pháp cần thiết trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 để nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cải cách hành chính của mình. Quan tâm chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tốt chức triển khai tốt kế hoạch xác định PAR INDEX năm 2013 và các năm tiếp theo.

Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính quan tâm bố trí đầy đủ kinh phí để Bộ Nội vụ, các Bộ, các tỉnh có đủ điều kiện và thuận lợi hơn trong triển khai kế hoạch xác định PAR INDEX 2013 và các năm tiếp theo.

Trang tin điện tử về cải cách hành chính Nhà nước xin trân trọng đăng toàn văn công bố Báo cáo PAR INDEX năm 2012 (file đính kèm)./.

Hồ Việt Hà

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 71608
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 7
24
(Tự động cập nhật lúc 12/07/2020 15:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 1773
Tổng số truy cập: 2530733